หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
 
 
 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของไทย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
           
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาภายในองค์กร
   
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
   
การพัฒนารายได้
           
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘