หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
   
ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
อื่น ๆ
           
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
  แนวทางการพัฒนา
   
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
       

การพัฒนาอาชีพ
   
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
       
สวัสดิการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
       
ตัดแว่นสายตา
   
งานนันทนาการ
       
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
       
พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
       
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
   
การศึกษา
       
ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
       
สนับสนุนการศึกษาด้านอื่นๆ
   
สาธารณสุข
       
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
       
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
       
ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
           
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
   
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘