หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
   
การพัฒนาจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
   
การพัฒนาขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
   
การพัฒนาจัดให้มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
   
การพัฒนาจัดให้มีผังเมืองรวม
           
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานสวัสดิการสังคม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
   
การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
           
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมดูแลแหล่งน้ำและการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย
           
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘