หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
   
ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ
   
จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
อื่น ๆ
           
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
  แนวทางการพัฒนา
   
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
       

การพัฒนาอาชีพ
   
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
       
สวัสดิการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
       
ตัดแว่นสายตา
   
งานนันทนาการ
       
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
       
พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา
       
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
   
การศึกษา
       
ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา
       
สนับสนุนการศึกษาด้านอื่นๆ
   
สาธารณสุข
       
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
       
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
       
ส่งเสริมบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง
           
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
   
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๘-๘๒๙๕-๙๓๙๒