หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน และทางระบายน้ำ
   
การพัฒนาจัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค – บริโภค
   
การพัฒนาขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
   
การพัฒนาจัดให้มีสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ
   
การพัฒนาจัดให้มีผังเมืองรวม
           
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพ
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานสวัสดิการสังคม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
   
การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
           
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
           
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
การพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมดูแลแหล่งน้ำและการบริหารจัดการระบบน้ำเสีย
           
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘