หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
ข้อบัญญัติ
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มติที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง      การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  และหนังสืออำเภอเมืองตาก ที่ตก ๐๐๒๓.๖/๙๗๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  นายอำเภอเมืองตากได้พิจารณาเห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตกลางทุ่ง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๒  โดยให้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เป็นเวลาสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                             นายธนโชติ  ทำสีนาค
                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 554 ท่าน