หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
ข้อบัญญัติ
 

 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

        อาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๖๕๓ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๒ , ๒๓ และข้อ ๒๕

        บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายอำเภอเมืองตากได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่งแล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             ประกาศ  ณ  วันที่ ๕  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


                                         นายธนโชติ  ทำสีนาค
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 15.09 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 126 ท่าน