หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
ข้อบัญญัติ
 

 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

     อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และถูกต้องตามระเบียบกระทราวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๓ วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ ๒๒ , ๒๓ และข้อ ๒๕

     บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอำเภอเมืองตาก ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง แล้ว จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙    


                           นายธนโชติ  ทำสีนาค
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
      

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 11.43 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 182 ท่าน