หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ฉบับ(การกลับมารับราชการ+แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๒) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒(การโอนและการรับโอน) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงนส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2