หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติ่ม) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๗ การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว กับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3