หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็กและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๒ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศ ก.อบต.จ.ตาก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงนส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2