โครงการอบรมหลักสูตรการสอนสาธิตการผลิตบำรุงรักษาและ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  
 

        ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน โดยเฉพาะระบบประปาหมู่บ้านที่มีการจัดการโดยชุมชนนั้น ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เป็นผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ ผู้ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา และคณะผู้บริหารกิจการประปา ในขณะเดียวกัน กิจการประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย โครงสร้างของระบบประปา ที่มีการจัดสร้าง และมีการใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยีหลากหลายสาขาวิชาการ และเพื่อให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำ สามารถใช้งานและบำรุงรักษาระบบประปา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน คณะผู้บริหารกิจการประปา สามารถจัดการให้มีการบริการจ่ายน้ำที่สะอาด เพียงพอ แก่ผู้ใช้น้ำ กิจการประปามีความมั่นคงทางการเงินแล้ว ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและคณะผู้บริหารกิจการประปา จำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะให้เพียงพอ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระบบประปาหมู่บ้าน และกิจการประปาหมู่บ้าน
        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ในฐานะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในด้านการจัดหา จัดสร้าง และดำเนินการให้ชุมชน มีน้ำอุปโภคบริโภค ที่สะอาดและเพียงพอ จึงมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจการประปาหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง มั่นคง โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งการใช้งาน  การดูแลบำรุงรักษา แหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำ และระบบจ่ายน้ำ ซึ่งกิจการประปาที่ดี ประกอบด้วยการจัดการ การเงินที่มั่นคง พึ่งตนเองได้และสามารถผลิตน้ำสะอาดให้บริการผู้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงตลอดเวลา โดยจะเป็นการลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณ ในด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ในระยะยาว
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิตน้ำ และผู้บริหารกิจการประปา ของหมู่บ้านในเขตตำบลตลุกกลางทุ่ง รวมจำนวน ๘ หมู่บ้าน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง และลงพื้นที่จริง ณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า โดยมี นายธนโชติ  ทำสีนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑  กรมทรัพยากรน้ำ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 09.34 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย