หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน – ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน – ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕  บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก


     ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

     ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน – ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕  บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านลานยาว   หมู่ที่ ๔  บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๖,๓๐๐    บาท   (ข้อบัญญัติ)
๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสาน – ถนนใหญ่   เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๔๖๑ N ๑๘๖๓๕๗๒ สิ้นสุดบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๙๒๙ N ๑๘๖๓๔๐๑ ปริมาณงานกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทหูช้างขนาดพื้นที่ ๓๔ ตารางเมตร               หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๕๘ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก

๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เป็นเงิน    ๓๖๗,๗๐๔.๖๘   บาท
๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร     จันทร์เจนจบ   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ
     ๗.๓  นายธนาธร      โทนสังข์อินทร์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา     กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

                        (ลงชื่อ)
( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 13.09 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 63 ท่าน