หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  
 

        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว 8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่อให้บริการสาธารณ อำนวยความสะดวก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ
        ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยมีรายละเอียดดังนี้
        1. ประกาศฉบับบนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
        2. ประกาศนี้บังคับใช้นับจากวันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป
        3. ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ให้บริการประชาชนดังนี้
           3.1 งานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่อง - ส่งต่อ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป
           3.2 งานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง คืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง และงานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอหรือคำร้องของผู้รับบริการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการอื่น
           3.3 งานบริการที่ให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์หลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ One Stop Service (OSS) คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านผ่านหน้าเว็บไซด์หลักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ One Stop Service (OSS) ทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
           3.4 งานบริการที่ให้บริการผ่านแอฟพลิเคชันทางรัฐ คืองานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะรับเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

           ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
                                                นายธนโชติ  ทำสีนาค
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2566 เวลา 15.56 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 57 ท่าน