หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
............................................................

         ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

         ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
        จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ตามข้อบัญญัติ)
๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โดยการทำการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน โดยการวางท่อขยายเขตน้ำ ขนาดท่อ ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๕๖๕ เมตร ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕  เป็นเงิน  ๒๔๘,๔๙๘ บาท
๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้า  จำนวน  ๒  แผ่น
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ มูลงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายยงยุทธ์ คำนวนสิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กรรมการ
     ๗.๓  นายธนาธร โทนสังข์อินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา          กรรมการ
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


                             (ลงชื่อ)
              
                                   ( นายธนโชติ ทำสีนาค )
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2565 เวลา 11.00 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 99 ท่าน