หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 

        อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 22  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ข้อที่ 4 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาจ่ายเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                          นายอานนท์    เขียวสีทอง
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 14.29 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 125 ท่าน