หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา  หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก


ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา  หมู่ที่ ๑  บ้านสระตลุง  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา  หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๕,๗๐๐    บาท   (เงินสะสม)

๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ – ๒๕๓๒  ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมระบบ   (ตามรูปแบบรายละเอียด อบต. ตลุกกลางทุ่ง และรายการอัตราราคางานสำนักงบประมาณ) ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๗   มกราคม  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๓๒๐,๒๕๗.๒๒   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๓  แผ่น
          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร     จันทร์เจนจบ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์  คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 11.34 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 14 ท่าน