หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 


                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก


ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญ  หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปาและติดตั้งถังแชมเปญ      หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๒,๐๐๐    บาท   (ตามข้อบัญญัติ)

๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕  มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมเดินท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ยาว ๘๐ เมตร  และตั้งถังแชมเปญ ๔ ลบ.ม. สูง ๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายละเอียด อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๗   มกราคม  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๒๘๕,๔๔๐.๖๑   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๓  แผ่น
          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร     จันทร์เจนจบ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์  คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 11.23 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 13 ท่าน