หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศแจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 
           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลตลุกกลางทุ่ง               อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐    บาท   (ตามข้อบัญญัติงบกลาง)

๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๘ หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
                           ๑) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสระตลุง จำนวน ๒ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
  ๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านชบา จำนวน ๘ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
                         ๓) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเนินมะลื่น จำนวน ๘ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)   ณ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
           ๔) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านไผ่สีซอ จำนวน ๗ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  ณ หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

                       ๕) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๔ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง        ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
                       ๖) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองพม่า จำนวน ๖ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
                       ๗) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านมาบป่าแฝก จำนวน ๕ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
                       ๘) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเด่นมะขาม จำนวน ๔ สายทาง หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๘  บ้านเด่นมะขาม       ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เป็นเงิน  ๓๐๐,๔๓๗   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๘  แผ่น
          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร     จันทร์เจนจบ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์  คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓


   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง


 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 15.55 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 147 ท่าน