หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่ ๒๙.๖๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๖๖ ตารางเมตร เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๒๑๘ N ๑๘๖๔๕๓๓ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุด E ๐๕๒๓๒๕๕ N ๑๘๖๔๕๔๗ (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 

             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร  พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่  ๒๙.๖๖ ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๖๖  ตารางเมตร เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๒๑๘               N ๑๘๖๔๕๓๓ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุด E ๐๕๒๓๒๕๕ N ๑๘๖๔๕๔๗  (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ  หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
..................................................

                ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๔๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร   มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร  พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่  ๒๙.๖๖ ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๖๖  ตารางเมตร เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๒๑๘ N ๑๘๖๔๕๓๓ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุด E ๐๕๒๓๒๕๕              N ๑๘๖๔๕๔๗  (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ  หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ    โครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๑๖๘  ตารางเมตร  พร้อมเทหูช้าง คสล. พื้นที่ ๒๙.๖๖ ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๖๖  ตารางเมตร เริ่มต้นบริเวณพิกัด E ๐๕๒๓๒๑๘ N ๑๘๖๔๕๓๓ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุด E ๐๕๒๓๒๕๕ N ๑๘๖๔๕๔๗  (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) ณ  หมู่ที่ ๒     บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐    บาท   (ข้อบัญญัติ)
๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)     โครงการก่อสร้างถนนคสล. ตั้งแต่สายศาลาประชาคม – บ้านนางพงษ์ หมู่ที่ ๒  บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  เป็นเงิน   ๑๐๑,๔๘๒  บาท
๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๒  แผ่น
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ     มูลงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายยงยุทธ์     คำนวนสิน      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
     ๗.๓  นายธนาธร      โทนสังข์อินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)
( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2565 เวลา 17.00 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 115 ท่าน