หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        อาศัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                       พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ &ndash; ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ พิจารณาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (นสล. เลขที่ ตก ๐๒๒๕) เพื่อก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ พิจารณารื้อถอนและย้ายจุดติดตั้งเสาธงชาติหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง พิจารณาโอนและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


                                                  นายอานนท์   เขียวสีทอง               
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2565 เวลา 14.11 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 189 ท่าน