หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตําบลตลุกกลางทุ่ง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรังปรุง ครั้งที่ ๑  ดังนี้

    ประเภทวิชาการ
  ๑.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน ๑  อัตรา
เลขที่ตำแหน่ง ๑๖-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑
  ๒.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน  ๑  อัตรา  เลขที่ตำแหน่ง ๑๖-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑
  ๓.  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)  จำนวน  ๑  อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๑๖-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑

        ทั้งนี้หากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์ขอโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งข้างต้น สามารถยื่นคําร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารคําร้องขอโอน(ย้าย) และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย)ดังนี้
        ๑. คําร้องขอโอน(ย้าย) จากต้นสังกัด
        ๒. สําเนาทะเบียนประวัติ พร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง
        ๓. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)จากต้นสังกัด
        ๔. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
        ๕. สำเนาวุฒิการศึกษา
        ๖. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
        โดยจัดส่งเอกสารมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ ๖๓๐๐๐ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๕๐-๘๙๖๘ ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 16.23 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 319 ท่าน