หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง  แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก


             ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง       อำเภอเมือง จังหวัดตาก  จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒  บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     ๔๙๘,๐๐๐   บาท    (รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน)
๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาประชาคม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ๕๓.๗๓ ตารางเมตร                               หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๓.๗๓ ตารางเมตร ณ บ้านชบา หมู่ที่ ๒ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก            จังหวัดตาก

๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๔  เป็นเงิน    ๕๑๓,๗๑๖    บาท
๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๖.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายก้องสานติ์  คำแดง          ตำแหน่ง  นายช่างโยธา           กรรมการ
     ๗.๓  นายธนาธร      โทนสังข์อินทร์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)
( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 17.45 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 43 ท่าน