หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง มีความระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านให้ได้รับสิทธิการบริการ ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

     ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทำการ) หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์  ๐-๕๕๕๐-๘๙๖๘

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


                                              นายธนโชติ  ทำสีนาค
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 13.12 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 63 ท่าน