หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒ สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 


                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT  IN – PLACE RECYCLING)   รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒  สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ
หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี PAVEMENT  IN – PLACE RECYCLING)   รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒  สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี PAVEMENT  IN –
                         PLACE RECYCLING)   รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒  สายทาง
                         ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔
                         บ้านไผ่สีซอ  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๖๓๐,๐๐๐    บาท   (เงินอุดหนุน)

๔.  ลักษณะงาน   โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี PAVEMENT  IN – PLACE RECYCLING)   รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ. ๒๔ – ๐๐๒  สายทาง ตก ๓๐๔๔ บ้านตลุกกลางทุ่ง –บ้านไผ่สีซอ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น – หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ กว้าง ๖ เมตร ยาว  ๑,๙๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๗,๑๖๗,๓๙๙.๗๕   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  ชุด

          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ      มูลงาม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร    จันทร์เจนจบ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์  คำแดง   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๑   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 16.07 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน