หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
นโยบายและมาตรการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  
 

        ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ช คือ การใช้น้อย (Reduce)  ใช้ซ้ำ (Reuse)  และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะ และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก
        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงประกาศนโยบายและมาตรการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ดังนี้
        ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดให้เป็นเขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% โดยห้ามข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และบุคคลใด นำภาชนะโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในเขตพื้นที่หน่วยงานโดยเด็ดขาด
        ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหารในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การแข่งขันกีฬา และอื่น ๆ โดยให้ใช้จาน ชาม บรรจุอาหาร หรือเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุทดแทนที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว ชานอ้อย มันสำปะหลัง กล่องกระดาษ กล่องพลาสติกชีวภาพ หรือทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มอก. เป็นต้น
        ๓. ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ทุกคน ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช้โฟมด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ซื้ออาหารประเภทที่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (Say No Foam)
        ๔. หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจุดกิจกรรมในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ห้ามใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
        ในการนี้ ขอให้ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2563 เวลา 11.18 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X