หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโนรี – บ้านนายบรรเจิด เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๗๙๖๐ N ๑๘๖๑๑๑๒ ถึงพิกัด E ๐๕๒๘๑๑๔ N ๑๘๖๑๑๖๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓.๔๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๗.๔๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง ณ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


                        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโนรี – บ้านนายบรรเจิด เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๗๙๖๐ N ๑๘๖๑๑๑๒ ถึงพิกัด E ๐๕๒๘๑๑๔ N ๑๘๖๑๑๖๔    ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓.๔๑ ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๗.๔๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง  
ณ  หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโนรี – บ้านนายบรรเจิด เริ่มต้นพิกัด E ๐๕๒๗๙๖๐ N ๑๘๖๑๑๑๒ ถึงพิกัด E ๐๕๒๘๑๑๔ N ๑๘๖๑๑๖๔           ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหูช้างคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓.๔๑ ตารางเมตร    หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑๗.๔๑ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดของอบต.ตลุกกลางทุ่ง  ณ  หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโนรี - บ้านนายบรรเจิด หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ธรรมรัตน์คอนกรีต จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  เดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายธนโชติ ทำสีนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 16.03 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน