ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

        ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน และพิจารณาเรื่องอื่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งต้องขอความเห็นชอบของสภาฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒


                                                 นายสุนทร  จันทร
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง        

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2562 เวลา 22.21 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 31 ท่าน