หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

โดยที่มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก(ก.อบต.จังหวัดตาก)   ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดเงื่อนไขการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้มีการสั่งสมความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                 มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เป็นตามไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้พนักงานครูทุกทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 14.02 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน