แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน – บ้านนายกี หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน – บ้านนายกี  หมู่ที่ ๕           บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน – บ้านนายกี  หมู่ที่ ๕  บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน – บ้านนายกี    
                      หมู่ที่ ๕   บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๘๐๐    บาท   (เงินสะสม)

๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน – บ้านนายกี เริ่มต้น  บริเวณ พิกัด E ๐๕๒๓๙๔๘ N ๑๘๖๒๔๗๓ สิ้นสุด E ๐๕๒๔๐๓๖ N ๑๘๖๒๔๙๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร    ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  ณ หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง  ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒๐๓,๘๓๕.๒๙   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น
          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ        มูลงาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นายชัยภัทร      จันทร์เจนจบ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ  กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์   คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.32 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 33 ท่าน