หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น  จำนวน  ๒  จุด
หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น  จำนวน  ๒  จุด  หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น  
                    จำนวน ๒ จุด  หมู่ที่ ๒ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   ๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๘๐๐    บาท   (เงินสะสม)

๔.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านเนินมะลื่น  จุดที่ ๑ เริ่มต้นบริเวณ พิกัด E ๐๕๒๕๗๗๐ N ๑๘๖๔๒๖๒ สิ้นสุด E ๐๕๒๕๗๑๙             N ๑๘๖๔๒๖๔ ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทำหูช้างตามแบบหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๙๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)   จุดที่ ๒   เริ่มต้นบริเวณ พิกัด E ๐๕๒๕๙๐๕ N ๑๘๖๔๒๕๘  สิ้นสุด E ๐๕๒๕๙๓๔ N ๑๘๖๔๒๖๘ ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร    หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕.๙๔ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๓        บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๕.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๒๐๔,๖๘๙.๔๙   บาท

๖.  บัญชีประมาณราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น

/๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่.........


          
๗.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
     ๗.๑  นายโสภณ         มูลงาม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ
     ๗.๒  นางสาวดวงธิดา   คนดี ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ
     ๗.๓  นายก้องสานติ์     คำแดง   ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 15.30 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 36 ท่าน