ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการขาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการขาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการขาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย ณ หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์ขุดเจาะบ่อน้ำ(๒๐.๑๑.๑๕.๐๔ )โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ - ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช้างอินทร์ การบาดาล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายธนโชติ ทำสีนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 14.11 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 49 ท่าน