แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดไผ่สีซอ เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเกรียงเดช แตงบุญรอด พิกัด E ๐๕๒๗๖๖๔ N ๑๘๖๕๖๙๓ ถึงบ้านนายชาญ โทนสังข์อินทร์ พิกัด E ๐๕๒๗๖๒๑ N ๑๘๖๕๗๙๙ หมู่ที่ ๓ บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดไผ่สีซอ เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเกรียงเดช   แตงบุญรอด  พิกัด E ๐๕๒๗๖๖๔  N ๑๘๖๕๖๙๓  ถึงบ้านนายชาญ  โทนสังข์อินทร์    พิกัด E ๐๕๒๗๖๒๑ N ๑๘๖๕๗๙๙  หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดไผ่  สีซอ เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเกรียงเดช   แตงบุญรอด  พิกัด E ๐๕๒๗๖๖๔  N ๑๘๖๕๖๙๓  ถึงบ้านนายชาญ  โทนสังข์อินทร์  พิกัด E ๐๕๒๗๖๒๑ N ๑๘๖๕๗๙๙   หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดไผ่สีซอ
เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเกรียงเดช แตงบุญรอด พิกัด E ๐๕๒๗๖๖๔ N ๑๘๖๕๖๙๓  ถึงบ้านนาย
ชาญ  โทนสังข์อินทร์  พิกัด E ๐๕๒๗๖๒๑ N ๑๘๖๕๗๙๙   หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุก
กลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๑๐๐    บาท   (จ่ายขาดเงินสะสม)

๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาญ – วัดไผ่  สีซอ เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเกรียงเดช   แตงบุญรอด  พิกัด E ๐๕๒๗๖๖๔  N ๑๘๖๕๖๙๓  ถึงบ้านนายชาญ  โทนสังข์อินทร์  พิกัด E ๐๕๒๗๖๒๑ N ๑๘๖๕๗๙๙ ปริมาณงานกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๑๐.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๕๕๐.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง)  พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน  จำนวน  ๑ ป้าย  ณ  หมู่ที่ ๓  บ้านเนินมะลื่น ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๒๓๒,๙๙๓  บาท


๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น
          
๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     ๖.๑  นายโสภณ      มูลงาม     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
     ๖.๒  นายก้องสานติ์  คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
     ๖.๓  นายเบญจพล   ธนพัฒน์ธิติกุล   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 15.46 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 55 ท่าน