แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน เริ่มต้นบริเวณบ้านนางไว จันทร พิกัด E ๐๕๒๔๑๗๓ N ๑๘๖๔๓๘๔ ถึงบ้านนายเปรย แตงบุญรอด พิกัด E ๐๕๒๔๒๐๙ N ๑๘๖๔๕๔๔ หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน เริ่มต้นบริเวณบ้านนางไว   จันทร  พิกัด E ๐๕๒๔๑๗๓  N ๑๘๖๔๓๘๔  ถึงบ้านนายเปรย   แตงบุญรอด  พิกัด   E ๐๕๒๔๒๐๙ N ๑๘๖๔๕๔๔
หมู่ที่ ๒  บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน เริ่มต้นบริเวณบ้านนางไว   จันทร  พิกัด E ๐๕๒๔๑๗๓  N ๑๘๖๔๓๘๔  ถึงบ้านนายเปรย   แตงบุญรอด  พิกัด   E ๐๕๒๔๒๐๙ N ๑๘๖๔๕๔๔  หมู่ที่ ๒  บ้านชบา      ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน เริ่มต้นบริเวณบ้าน
นางไว   จันทร  พิกัด E ๐๕๒๔๑๗๓  N ๑๘๖๔๓๘๔  ถึงบ้านนายเปรย  แตงบุญรอด  พิกัด  
E๐๕๒๔๒๐๙ N ๑๘๖๔๕๔๔  หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๙๐๐    บาท   (จ่ายขาดเงินสะสม)

๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน เริ่มต้นบริเวณบ้านนางไว   จันทร  พิกัด E ๐๕๒๔๑๗๓  N ๑๘๖๔๓๘๔  ถึงบ้านนายเปรย   แตงบุญรอด  พิกัด   E ๐๕๒๔๒๐๙ N ๑๘๖๔๕๔๔ ปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๐  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๘๒๕.๐๐  ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน  จำนวน  ๑ ป้าย  ณ  หมู่ที่ ๒ บ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๒๕๔,๙๐๕  บาท

๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง
     ๕.๑  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน  ๑  แผ่น
          
๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     ๖.๑  นายโสภณ      มูลงาม     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
     ๖.๒  นายก้องสานติ์  คำแดง     ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
     ๖.๓  นายเบญจพล   ธนพัฒน์ธิติกุล   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   (ลงชื่อ)
          ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 15.44 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 60 ท่าน