ประกาศ เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น
        ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองระฆัง  หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ  ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้
        ๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ  ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
        ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๕๒,๐๐๐  บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
        ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐ – ๐.๕๐  เมตร (ตามแบบ อบต.ตลุกกลางทุ่ง) พร้อมป้ายโครงการขนาดมาตรฐานจำนวน  ๑  ป้าย  ณ  หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ  ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก
        ๔. ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นเงิน  ๑๕๑,๖๔๓   บาท

        หมายเหตุ   สามารถ  Download ไฟล์เอกสารประกาศตามไฟล์ PDF ด้านบน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2560 เวลา 14.59 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 67 ท่าน