ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยื่นคำขออนุญาต/ต่ออายุจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร