หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
เขาพระเมิน
 
 
 
 
 
  บทบาทหน้าที่กองคลัง
  กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้
  งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานการเงิน
งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   
งานเก็บรักษาเงิน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน    
  งานบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานการบัญชี
งานงบการเงินและงบทดลอง
   
งานแสดงฐานะทางการเงิน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน    
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานจัดเก็บและประมวลผลรายได้
งานควบคุมและเร่งรัดรายได้
   
งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
งานสิทธิประโยชน์
   
งานพัฒนารายได้
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
งานพัสดุ
   
งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  บทบาทหน้าที่กองช่าง
  กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตาม ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วน ราชการภายในออก เป็น ๔ งาน ดังนี้
  งานก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานก่อสร้างและบูรณะถนน
งานก่อสร้างสะพานและเขื่อน
   
งานธุรการและข้อมูลก่อสร้าง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานออกแบบและควบคุมก่อสร้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานสำรวจและออกแบบ
งานประมาณราคาก่อสร้าง
   
งานควบคุมงานก่อสร้าง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานผังเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานสำรวจและแผนที่
งานวางผังพัฒนาเมือง
   
งานควบคุมอาคารและผังเมือง
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานการประปา
งานระบายน้ำ
   
งานบริการและประสานสาธารณูปโภค
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานไฟฟ้าสาธารณะ    
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๘-๘๒๙๕-๙๓๙๒