หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
เขาพระเมิน
 
 
 
 
  บทบาทหน้าที่สำนักงานปลัด
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโดย เฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานสารบรรณ
งานประสานมวลชน
   
งานบริหารงานบุคคล
งานอาคารสถานที่และพาหนะ
   
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
งานตรวจสอบภายใน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
   
งานวิชาการ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์    
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานกฎหมายและคดี
งานข้อบังคับและระเบียบ
   
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
   
งานธุรการและวิชาการเกษตรและปศุสัตว์
งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
   
งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานเทคโนโลยีการเกษตร    
  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
งานอำนวยการและประสานงาน
งานการประชุม
   
งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
งานอำนวยการ
งานเทศกิจ
   
งานป้องกันและรักษาความสงบ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานฟื้นฟู    
  งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
   
งานกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
   
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ    
  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
   
งานสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘