หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
เขาพระเมิน
 
 
 
 
  บทบาทหน้าที่สำนักงานปลัด
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และ ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโดย เฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น ๖ งาน ดังนี้
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานสารบรรณ
งานประสานมวลชน
   
งานบริหารงานบุคคล
งานอาคารสถานที่และพาหนะ
   
งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
งานตรวจสอบภายใน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
   
งานวิชาการ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์    
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
   
งานกฎหมายและคดี
งานข้อบังคับและระเบียบ
   
งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
   
งานธุรการและวิชาการเกษตรและปศุสัตว์
งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
   
งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานเทคโนโลยีการเกษตร    
  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
งานอำนวยการและประสานงาน
งานการประชุม
   
งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
งานอำนวยการ
งานเทศกิจ
   
งานป้องกันและรักษาความสงบ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานฟื้นฟู    
  งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
   
งานกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
   
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
   
งานฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ    
  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
   
งานสวัสดิการและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘