หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เขาพระเมิน
กิจกรรม อบต.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
สาธารณสุขในตำบลตลุกกลางทุ่ง
ศาสนสถานในตำบลตลุกกลางทุ่ง
อบต.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมืองตาก ๖๓๐๐๐
1
2
3
 
 
 
กลุ่มจักสาน
 
 
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ
 
 
 
   
  จำนวนประชากรในตำบล
 
  ประชากรทั้งหมด   ๔,๔๐๒ คน  
 
แยกเป็น ชาย จำนวน ๒,๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๐
 
แยกเป็น หญิง จำนวน ๒,๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐
  ความหนาแน่นเฉลี่ย   ๔๖.๒๒ คน/ตร.กม.  
  จำนวนครัวเรือน   ๑,๓๒๗ ครัวเรือน  
   
  เขตการปกครอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
   
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  หมู่ที่ ๑   บ้านสระตลุง ๓๐๖ ๓๓๐ ๖๓๖ ๒๑๕
  หมู่ที่ ๒   บ้านชบา ๓๖๐ ๓๕๒ ๗๑๒ ๒๐๘
  หมู่ที่ ๓   บ้านเนินมะลื่น ๑๙๘ ๒๑๙ ๔๑๗ ๑๒๑
  หมู่ที่ ๔   บ้านไผ่สีซอ ๒๖๗ ๒๗๒ ๕๓๙ ๑๕๓
  หมู่ที่ ๕   บ้านตลุกกลางทุ่ง ๓๙๖ ๓๙๓ ๗๘๙ ๒๔๑
  หมู่ที่ ๖   บ้านหนองพม่า ๒๑๔ ๒๐๘ ๔๒๒ ๑๔๓
  หมู่ที่ ๗   บ้านมาบป่าแฝก ๓๓๙ ๓๓๐ ๖๖๙ ๑๗๙
  หมู่ที่ ๘   บ้านเด่นมะขาม ๙๙ ๑๑๙ ๒๑๘ ๖๗
      รวม ๒,๑๗๙ ๒,๒๒๓ ๔,๔๐๒ ๑,๓๒๗
   
  *** ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ***
  อาชีพในตำบล
 
 
อาชีพหลัก อาชีพทำเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์) รับจ้างทั่วไป และรับราชการ
 
อาชีพเสริม ผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ และมีการรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด
  สภาพภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ค่อนข้างลาดเอียง มีลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชันและภูเขาสูงจำนวนหมู่บ้านในตำบลตลุก กลางทุ่ง
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2554
   
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๕๕-๕๐๘-๙๖๘