องค์การบริหารส่วนตำบล ตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก