ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ  
 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  เจ้าพนักงานสำรวจ กำหนดจะทำการสำรวจจำนวนที่ดิน ในเขตพื้นที่ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสำรวจและประเมินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐
          จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินหรือผู้แทนมาชี้เขต และแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและรายการอื่น ๆ  ต่อเจ้าพนักงานสำรวจ ตามวัน ที่กำหนดข้างต้น  
          (สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ PDF ที่แนบมาด้านบน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 09.58 น. โดย คุณ มงคล สุขจิตร

ผู้เข้าชม 265 ท่าน