แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง
ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง      จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน หมู่ที่ ๕  บ้านตลุกกลางทุ่ง
                        ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐    บาท   (เงินตามข้อบัญญัติ)

๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน ขนาดกว้าง          ๑.๕๐  เมตร  ยาว  ๒.๐๐  เมตร  จำนวน  ๓ ห้อง (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ อบต.     ตลุกกลางทุ่ง)  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  หมู่ที่ ๕  บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางท่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๑๐๐,๘๒๗  บาท

๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง
     ๕.๑  ปร.๔ จำนวน  ๑  แผ่น
     ๕.๒  ปร.๕ จำนวน  ๒  แผ่น

           ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     ๖.๑  นายโสภณ      มูลงาม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
     ๖.๒  นายก้องสานติ์  คำแดง    ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
     ๖.๓  นายเบญจพล   ธนพัฒน์ธิติกุล  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑(ลงชื่อ)
    ( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 10.10 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 45 ท่าน