แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา หมู่ที่ ๘ บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ครั้งที่ ๒)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง   แจ้งราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา หมู่ที่ ๘
บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  (ครั้งที่ ๒)
………………………………………………….

ตามที่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง  โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  นั้น

ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง           ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา หมู่ที่ ๘  บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก   จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลางดังนี้

๑.  ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา หมู่ที่ ๘  บ้าน
                        เด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
   เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๗๐๐    บาท   (จ่ายขาดเงินสะสม)

๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อระบบประปา โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๔ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ – ๒๕๓๒ ลึกไม่น้อยกว่า ๑๖๐  เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียด อบต. ตลุกกลางทุ่ง และรายการอัตราราคางานสำนักงบประมาณ)  พร้อมป้ายโครงการขาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย  ณ  หมู่ที่ ๘  บ้านเด่นมะขาม ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
๔.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๓๙๓,๑๑๘  บาท

๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง
     ๕.๑  ปร.๔ จำนวน  ๒  แผ่น
     ๕.๒  ปร.๕ จำนวน  ๑  แผ่น

           ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     ๖.๑  นายโสภณ      มูลงาม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
     ๖.๒  นายก้องสานติ์  คำแดง    ตำแหน่ง  นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ
     ๖.๓  นายเบญจพล   ธนพัฒน์ธิติกุล  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑    (ลงชื่อ)
( นายธนโชติ   ทำสีนาค )
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 10.08 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 37 ท่าน